PRRR partnerstva – Integrisan pristup ruralnom i regionalnom razvoju

Nakon odabira 5 ruralno-regionalnih partnerstava koja će biti podržana u okviru RRDS programa, organizovan je veći broj aktivnosti koje su imale za cilj da podrže partnerstva u definisanju dvogodišnjeg plana rada kao osnove za integrisan pristup ruralno-regionalom razvoju na terioriji podržanih partnerstava.

Prvi korak je bila organizacija uvodnih sastanaka sa predstavnicima razvojnih agencija kao vodećim partnerima na kojima je razgovarano o najboljim modalitetima saradnje; razrađen je scenario za prikupljanje većeg broja projektnih ideja pre organizovanja prvih radionica i dogovoreni su elementi participativnog pristupa sa ciljem uključivanja svih partnera u procese pripreme planova i donošenja odluka.

Tim PRRR programa je podržao tri partnerske regionalne agencije u istraživanju potencijala sektora koji su odabrani za dalji rad – tokom ovog procesa posebna pažnja je posvećena usaglašavanju sa postojećim nacionalnim strategijama i identifikovanim prioritetima, kao i EU/IPA programima. U okviru procene potencijala sektora, organizovano je 13 konsultativnih sastanaka sa predstavnicima nacionalnih institucija i organizacija, kao i sa donosiocima odluka na lokalnom nivou tokom kojih su razmenjena iskustva i prikupljena znanja kao osnova budućeg razvoja akcionih planova partnerstava.

U sledećem koraku je organizovano 7 planskih radionica za predstavnike 5 inicijativa: Kragujevac (4.i 6. april, 15. maj 2017.), Loznica (24. i 27. april 2017. godine) i Sremska Mitrovica (5. i 12. april 2017.) sa ciljem da partneri definišu zajedničko razumevanje potreba regiona, identifikuju prioritete i projekte i zajedno definišu dvogodišnji plan razvoja. Na radionicama je učestvovalo preko 130 predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, a članovi partnerstava su na radionicam apotpisali i Memorandume o saradnji sa RRDS programom. Dalja podrška razradi akcionih planova je usklađena sa individualnim potrebama partnerstava i uključila je konsultativne satanke,povezivanje sa drugim partnerima iz regije, donatorskim programima, organizacijama i institucijama sa nacionalnog nivoa kao i podršku u pronalaženju sredstava za kofinansiranje projekata.