Podrška u definisanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi

Projekat je podržao Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u pripremi Uredbe o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine, koju je Vlada Srbije usvojila 15. aprila 2016. godine. Program u potpunosti promoviše teritorijalni i regionalni pristup razvoju i formulisan je u skladu sa principima dobre uprave. Finalna verzija Srednjoročnog programa se oslanja na najbolju evropsku praksu u upravljanju savetodavnom službom i prepoznaje potrebu drugačijeg fokusiranja odgovornosti, kao i decentralizacije i transparentnijeg funkcionisanja celokupnog sistema.

Radionica tokom koje su pripremljeni elementi Programa je organizovana 23. i 24. novembra 2015. godine i imala je dvojaku svrhu: (i) podrška u izradi dokumenta i (ii) primena principa dobre uprave, pre svega participacije, transparentnosti i odgovornost svih učesnika u pripremi i realizaciji finalnog dokumenta. Tokom dva dana učesnici su informisani o trenutnom statusu i načinu rada savetodavne službe, kao i sa ciljevima koji su planirani za naredni period; organizacijom i načinom funkcionisanja savetodavne službe u Poljskoj; i radili su na razradi zajedničkog koncepta uz oslanjanje na partnerske strukture. Članovi Savetodavnog tela i Radne grupe su tokom radionice imali prilike da se bliže upoznaju sa potrebama i predlozima predstavnika lokalnih samouprava, razvojnih agencija i individualnih poljoprivrednih proizvođača.