Podrška Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u pripremi za IPARD akreditaciju

Projekat je podržao Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u procesu pripreme za IPARD akreditaciju u skladu sa preporukama revizije Evropske komisije, kao neophodan preduslov za korišćenje fondova EU u ovoj oblasti. U ovaj proces uključene su i razvojne agencije i lokalne samouprave, čiji predstavnici su na taj način dodatno konsultovani i upoznati sa trenutnom situacijom u vezi dobijanja akreditacije.

Radionica „Priprema za IPARD akreditaciju“ koja je održana između 11. i 13. aprila je okupila predstavnike Ministarstva, uključujući Sektor za ruralni razvoj – upravljačko telo za IPARD, Platne agencije i Službe za pravne poslove, Ministarstva privrede, Stalne konferencije gradova i opština, regionalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava, sa ciljem da zajedno rade na uspostavljanju procedura i razmeni informacija.

Ostvareni su svi planirani rezultati: (i) definisana je pravna osnova za bilateralne sporazume, kao i memorandum za tehničke strukture, (ii) pripremljena je finalna verzija Memoranduma o saradnji za IPARD operativne strukture, (iii) pripremljen je nacrt Memoranduma između IPARD Platne agencije i tehničkih struktura i (iv) pripremljena je finalna verzija procedura za akreditaciju IPARD operativne strukture. Deo radionice je iskorišćen za konsultacije sa širom grupom zainteresovanih strana – JLS, RDA i njihovo bolje upoznavanje sa tematkom radionice, a u skladu sa principima dobre uprave.

Radionica „IPARD Akreditacija – Operativne strukture“ je održana između 29. i 31. avgusta sa glavnim ciljem da unapredi interne procedure rada u skladu sa preporukama eksterne revizije. Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, IPARD Platne agencije, Kancelarije za sistemsku reviziju i upravljanje forndovima EU, lokalnih samouprava i regionalnih razvojnih agencija.
Ostvareni su svi planirani rezultati: (i) pripremljen prvi nacrt Pravilnika za korišćenje mere 3 IPARD-a, (ii) razrađeni su detalji Pravilnika za korišćenje IPARD sredstava, (iii) učesnici su upoznati sa IPARD procedurama i kriterijumima odabira, kako nacionalnim tako i EU.