Opšti cilj Programa

RRDS predstavlja deo podrške Vlade Švajcarske procesu uspostavljanju dobre uprave u Srbiji i u skladu sa time opšti cilj programa je da doprinese naporima lokalnih samouprava da obezbede dodatna sredstva za sprovođenje svojih nadležnosti. Očekuje se da će na ovaj način biti obezbeđeni preduslovi za jačanje demokratskih procesa odlučivanja o investicionim prioritetima na lokalnom nivou (u skladu sa nacionalnim okvirom), kao i uslovi za poboljšanje kvaliteta javnih usluga za građane i privatni sektor.

U osnovi ovako postavljenog cilja je slika budućeg društva u kome članovi zajednice učestvuju u kreiranju lokalnih i regionalnih razvojnih programa, i imaju dovoljno znanja i veština da se aktivno uključe u ove procese i donose odluke. Na ovaj način biće razvijeni programi koji na najbolji način reflektuju specifične potrebe zajednice i koji će dalje služiti kao osnova lokalnim samoupravama i drugim akterima da konkurišu za sredstva nacionalnih i međunarodnih (EU) donatora i na taj način obezbede finansiranje potrebnih projekata. Realizacija ovako pripremljenih projekata će, između ostalog, imati za rezultat unapređenje usluga koje javni sektor pruža građanima i privatnom sektoru i na taj način će dugoročno doprineti poboljšanju kvaliteta života u ovim zajednicama, što je posebno važno za pripadnike marginalizovanih grupa, poput žena i mladih u ruralnim oblastima.