Komunikacija za ruralni razvoj

RRDS projekat je u bliskoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i IPN-om razvio i sproveo program obuke „Komunikacija za ruralni razvoj“ za preko 180 savetodavaca. Prvi deo obuke je organizovan u formi pet radionica tokom kojih su savetodavci dobili osnovna znanja o aktivnom učešću i mobilizaciji partnera u cilju razvoja ruralnih domaćinstava i zajednica.

Drugi deo obuke je podrazumevao praktičan rad na terenu i pripremu izveštaja na koje su domaći i međunarodni ekspert dali komentare i preporuke za budući rad.

Saradnja je predstavljena i na godišnjem okupljanju Stručne savetodavne službe.