Komponente i budžet

PRRR će doprineti realizaciji tri specifična cilja:

Cilj 1: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike, Razvojna agencija Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, lokalne samouprave i drugi relevantni partneri dele zajedničku viziju ruralnog i regionalnog razvoja koja se zasniva na konceptu funkcionalnog prostora i promoviše lokalne i regionalne inicijative i inovacije; Skupština, ministarstva i državne agencije prepoznaju novi koncept funkcionalnog prostornog povezivanja u okviru novih zakonskih i podzakonskih akata, strategija, programa i akcionih planova.

Cilj 2: Minimum 3 ruralno-regionalne inicijative (partnerstva) zasnovane na konceptu funkcionalnog prostornog povezivanja potvrđuju svrsishodnost ovog pristupa; ispunjavaju kriterijume za finansiranje i doprinose povećanju kapaciteta za korišćenje EU fondova u Srbiji.
Projekat će podržati inicijative (partnerstva) iz dve ciljane „projektne“ regije koje se poklapaju sa teritorijom Sremskog i Mačvanskog (regija 1), i Kolubarskog i Šumadijskog (regija 2 ) upravnog okruga. Pored ekspertske podrške za razvoj kapaciteta, obezbeđeno je i 1.620.000CHF za finansiranje razvojnih mera i aktivnosti podržanih inicijativa.

Cilj 3: Razvijeni modeli ruralnog i regionalnog razvoja inspirišu donosioce odluka i lokalne samouprave; doprinose jednostavnijem konkurisanju za EU pretpristupne fondove u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja u cilju (ko)finansiranja novih partnerstava i njihovih projekata.

Ukupan budžet Programa je 3.699.700CHF, od čega je 1.620.000CHF alocirano za finansijsku podršku lokalnih inicijativa.