O programu

Program Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji (PRRR) ima za cilj da pilotira funkcionalni pristup ruralno-regionalnom razvoju u dve projektne regije, kao i da znanja i modele najbolje prakse razvijene kroz ovaj proces podeli sa partnerima na nacionalnom nivou i u drugim regijama kako bi mogli da posluže kao osnova budućeg razvoja.

Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovodi konzorcijum partnera sastavljen od konsultantske firme NIRAS (Poljska, Danska), Poljskog ruralnog foruma i firme Partner Solutions (Srbija), a u bliskoj saradnji sa glavnim partnerima na nacionalnom nivou – Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvom privrede, Razvojnom agencijom Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština. PRRR pokriva dve „projektne“ regije: prvu čine Sremski i Mačvanski upravni okrug, a drugu Kolubarski i Šumadijski upravni okrug. Period realizacije programa je novembar 2015. godine do januara 2019. godine.

Program će paralelno raditi na jačanju horizontalnih veza među akterima koji se bave ruralnim i regionalnim razvojem, kao i na uspostavljanju boljih vertikalnih veza između institucija i organizacija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, i u ovom poslu veliki oslonac će biti Platforma za koordinaciju politika ruralnog i regionalnog razvoja. Među planiranim rezultatima je i razvoj najmanje tri funkcionalna modela ruralno-regionalnog razvoja koji se zasnivaju na lokalnim inicijativama i regionalnim inovacijama.
Načela dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti predstavljaju sastavni deo svih aktivnosti, usmerenih na unapređenje rada javne uprave i sistema pružanja usluga građanima i privatnom sektoru sa jedne strane, kao i na proširivanje mogućnosti marginalizovanih grupa, pre svega žena u ruralnim oblastima da uzmu aktivnije učešće u procesima koji se tiču razvoja zajednice.